Meninger
1/2020

Kan ildspåsettelse vernes av ytringsfriheten?

– Jeg er dypt uenig med det du mener, men jeg vil til min død kjempe for din rett til å gi uttrykk for din mening gjennom ildspåsettelse.

Ragnar Audunson,

Professor, OsloMet

Bokbål i Tyskland i 1930-åra. (Foto: Bundesarchiv, Bild 102-14597 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de)

Er det må­ten vi nå for­står Voltaires klas­sis­ke ut­sagn om yt­rings­fri­het på? De­bat­ten om ret­ten til å lage bok­bål av re­li­gi­ø­se skrif­ter som en yt­rings­fri­hets­ver­di kan tyde på det. Det er sel­somt å se jus­tis­mi­nist­re, fi­lo­so­fer og men­nes­ke­ret­tig­hets­eks­per­ter stå opp som ilds­på­set­ter­nes hvi­te rid­de­re med yt­rings­fri­he­ten og «våre grunn­leg­gen­de ver­di­er» som pom­pøs be­grun­nel­se.

I Norge har vi yt­rings­fri­het. Men når vi dis­ku­te­rer ram­mer og gren­ser for yt­rings­fri­he­ten, må vi ha et be­grep om hva som er en yt­ring og hva som ikke kan pas­se­re som yt­rin­ger. For en hvil­ken som helst måte å de­mon­stre­re en opp­fat­ning på, er ikke nød­ven­dig­vis en yt­ring med krav på vern. Sha­ba­na Rehmans be­røm­te mul­la­løft i 2004 var for eks­em­pel ikke en yt­ring – det var en kren­king av en an­nen per­sons fy­sis­ke in­te­gri­tet og det kan ikke være be­skyt­tet av yt­rings­fri­he­ten uan­sett hva vi måt­te mene om det den­ne per­so­nen el­lers står for. Ilds­på­set­tel­se, en­ten det nå er bø­ker, flagg, kors el­ler bi­ler man set­ter fyr på, kan hel­ler ikke pas­se­re som yt­rin­ger som skal ver­nes av yt­rings­fri­he­ten, uan­sett hvor sterkt ilds­på­set­te­ren ar­gu­men­te­rer for at bø­ke­nes ide­inn­hold, den ak­tu­el­le re­li­gi­o­nen, det ak­tu­el­le lan­det el­ler bi­lis­men re­pre­sen­te­rer on­der som må be­kjem­pes. Yt­rings­fri­he­ten er en av si­vi­li­sa­sjo­nens kron­ju­ve­ler. Den er knyt­tet til si­vi­li­sert kom­mu­ni­ka­sjon og sam­ta­le som er sel­ve for­ut­set­nin­gen for de­mo­kra­ti. Åp­ner vi opp for at in­te­gri­tets­kren­kel­ser el­ler vir­ke­mid­ler som nor­malt de­fi­ne­res som hær­verk skal gjel­de som yt­rin­ger som må være til­lat­te, er vi inne på sær­de­les far­li­ge vei­er. Hvor skal vi da set­te gren­sen? Da set­ter vi rett og slett si­vi­li­sa­sjo­nen på spill.

Yt­rings­fri­he­ten i Norge er for­ank­ret i grunn­lo­vens pa­ra­graf 100. Der er ikke yt­rings­fri­he­ten først og fremst be­grun­net i våre in­di­vi­du­el­le be­hov for til en­hver tid å de­mon­stre­re det vi me­ner og fø­ler på ak­ku­rat den må­ten vi vil. Grunn­lo­ven be­grun­ner yt­rings­fri­he­ten i ver­di­ene sann­hets­sø­ken, de­mo­kra­ti og in­di­vi­dets frie me­nings­dan­nel­se. Vi har alle rett til fri­mo­di­ge yt­rin­ger om stats­sty­ret og «en­hver an­nen gjen­stand» – og her, om noen skul­le ha mis­for­stått, be­tyr ikke «gjen­stand» brenn­bar ma­te­rie som det kan set­tes fyr på. Den­ne yt­rings­fri­he­ten kan iføl­ge grunn­lo­ven bare inn­skren­kes der­som «tungt­vei­en­de grun­ner gjør det nød­ven­dig holdt opp mot yt­rings­fri­he­tens be­grun­nel­ser» – alt­så hen­sy­net til sann­hets­sø­ken, de­mo­kra­ti og in­di­vi­dets frie me­nings­dan­nel­se.

Det er én ting vi vet om bok­bål: De kol­li­de­rer fun­da­men­talt med alle yt­rings­fri­he­tens tre be­grun­nel­ser og bi­drar til å rive ned alle for­ut­set­nin­ger for «en åpen og opp­lyst of­fent­lig sam­ta­le» – et an­net sen­tralt punkt i Grunn­lo­vens yt­rings­fri­hets­pa­ra­graf. Slik var det i 1933 og slik er det i 2019.

(Inn­leg­get sto på trykk i Klas­se­kam­pen 30.11.19, og er gjen­gitt med for­fat­te­rens til­la­tel­se.)