Bok
1/2020

Økofeminisme og klimaromanar

Maja Lunde har med sine tre dystopiske (katastrofeorienterte) romanar, Bienes historie (2015), Blå (2017) og Przewalskis hest (2019) oppnådd ein eventyrelg salssuksess, og med filmplanar på kjøpet. Bienes historie var i Tyskland i 2017 den mest selde boka i landet.

Jon Langdal

Frilansskribent

Salstal. I ei tid der salstal snarare enn innsikt er blitt avgjerande kvalitetskriterium, kan det ver grunn til å kikke nærare på kva Lundes suksess kan botne i. (Foto: Oda Berby)

I ei tid der salstal snarare enn inn­sikt er blitt avgjerande kva­li­tets­kri­te­ri­um, kan det ver grunn til å kikke nærare på kva Lun­des suk­sess kan bot­ne i. Her er det nemleg snakk om bø­ker som flyt på tidsånda, men som ikkje har nok sub­stans til å kun­ne over­le­ve på leng­re sikt. Dei som alt nå har ut­ropt Lunde til ein av lan­dets stør­ste forfattarar, bør vite at dei har gjort det på eige an­svar.

Lunde har bak­grunn som høgst vel­lukka barnebokforfattar; ho manglar så visst ikkje lit­te­rært ta­lent. Ho har frisk fan­ta­si og skriv i eit en­kelt og vel­forma ryt­misk språk, kan­skje vel flatt til å vere kunst. Dess­ver­re tyr ho her og der også til ba­na­le og pa­te­tis­ke flosklar, så som replikkar av den­ne ty­pen: «In­spi­ra­sjon er en vik­tig driv­kraft» og «Vi er in­tet utan li­den­skap».

Forteljingane er mest i slekt med even­tyr og al­le­go­ri, dei er dels ek­so­tis­ke og nes­ten barnleg enk­le og manglar tids- og mil­jø­ko­lo­ritt, og med ein høgst tids­rik­tig, naturvennleg pa­tos. Personskildringane er hel­ler skje­ma­tis­ke, mest på grunn at dei pri­mært skal re­pre­sen­te­re uli­ke all­men­ne haldningar til na­tur og kjønn. Det er ty­pisk ung­doms­lit­te­ra­tur, kli­ma­kri­sas pa­ral­lell til Har­ry Potter.

Bi­e­nes his­to­rie og Przewalskis hest er bygd opp et­ter om­trent same lest; forteljingane er lagt til tre uli­ke hund­re: Det ra­sjo­na­lis­tisk-in­du­stri­el­le og pat­ri­ar­kals­ke 1800-ta­let, det kri­se­ramma 1900-ta­let og tida et­ter ka­ta­stro­fen, i siste de­len av 2000-åra. I 2098 må men­nes­ke­hen­der, i fråvær av bier, som har falle som of­fer for bru­ken av plan­te­vern­mid­del, ta an­svar for pollenspreiinga.

Przewalski er nam­net til ein polsk-rus­sisk geo­graf og oppdagar som i 1881 skreiv om den mon­gols­ke vill­hes­ten, og som den tys­ke han­dels­man­nen Carl Hagenbeck frakta til Eu­ro­pa, der den stort sett lev­de i fan­gen­skap. I Lun­des bok er det den rus­sis­ke zoo­lo­gen Mik­hail som drar til Mon­go­lia (på 1880-ta­let) og jaktar på den­ne hes­ten, som for­res­ten nokon ald­ri heilt har klart å tem­me. Ve­te­ri­næ­ren Ka­rin syt for at hes­ten kjem til­ba­ke til step­pe­ne et­ter Sov­jet­uni­o­nens fall. Tred­je hovudperson, Eva le­ver i 2064 i ein til­stand der den tek­nis­ke ver­da har gått i oppløysing, og der gra­set i Sør-Norge rotnar i eit en­de­laust regnver. Dei overlevande er til­ba­ke i na­tur­til­stan­den, til no­ma­de­li­vet.

Lunde er klart påverka av vis­se trekk ved den såkalla øko­fe­mi­nis­men, opphavleg skapt av svenske Elin Wag­ner, som med boka Väckarklocka pro­kla­mer­te at jamvektsforholdet på jorda er i ferd med å bli øydelagt, i siste in­stans på grunn av den pat­ri­ar­kals­ke man­nens hang til å ut­nyt­te kvin­ner, et­ter møns­ter av den ty­pisk «mannlege» kon­trol­len over na­tu­ren. (Boka kom ut i 1941!). Kva den mannlege sla­ven, hus­man­nen el­ler industriarbeidaren ville ha sagt til det­te, tei­er boka om. Øko­fe­mi­nis­mens grunn­te­se er at kvin­na har stør­re evne til om­sorg for men­nes­ke og na­tur enn man­nen, for­di ho fø­der barn og et­ter seiande der­for står nærare na­tu­ren. («Teo­ri­en» er ikkje lite snål. Gei­ta er meir na­tur enn buk­ken, mer­ra meir na­tur enn hings­ten!) Naturleg nok har da vis­se økofeministiske skribentar sett at den­ne te­sen kan fun­ge­re kvinnediskriminerande.

Det er også Maja Lunde klar over, som når ki­ne­sis­ke Tao i Bi­e­nes his­to­rie iro­ni­se­rer over at men­ne­ne har det med å fråkjenne kvin­ne­ne in­tel­lek­tu­el­le ev­ner. Den­ne mot­set­nin­ga ligg inn­bakt i sitt eige spe­ku­la­ti­ve grunn­lag. Det er da også ikkje minst ro­man­tisk for­skrud­de menn i tra­di­sjo­nen frå Rouss­eau som har vur­dert kvin­ne­le­ge verdiar som meir høg­ver­di­ge, meir «na­tur­le­ge» enn mannlege (Sig­urd Hoel, Hel­ge Krog).

I Bi­e­nes his­to­rie byggjer Wil­li­am ei kuns­tig bi­ku­be (på 1880-ta­let). Hans mannlege ba­sis i mo­der­ne tek­nikk kjem på ty­pisk vis fram i følgjande talemåtar: «Jeg ville ska­pe (…) et bygg for­ank­ret i si­vi­li­sa­sjo­nen», med «mu­lig­he­ter for inn­syn» (..) bare vi men­nes­ker kun­ne rei­se skik­ke­li­ge bygg­verk (..) som ga men­nes­ket, ikkje na­tu­ren, kon­trol­len.» I bø­ke­ne si fjer­ne fram­tid, et­ter katastrofane, har enklare, «kvin­ne­le­ge» preferansar fått over­ta­ket. Om «mannleg» skul­le innebere ab­strak­sjon og for­ma­lis­me, over­går Lun­des kon­struk­sjon dei fles­te mannlege konkurrentar.

I si tid ut­tal­te Jens Bjørneboe at det er be­tre å ri på pornobølgja enn å druk­ne i den. Maja Lunde rir på to bølgjer sam­ti­dig: kli­ma og kvin­ne. Det kan bli høge salstal av slikt, men slike tal er meir in­ter­es­san­te for Eks­port­rå­det enn for dei som sø­ker til bø­ker for å vin­ne inn­sikt.

For nokre år si­dan ut­tal­te ein ame­ri­kansk kli­ma­eks­pert (på litt sen­ti­men­talt vis), at kli­ma- og mil­jø­pro­ble­ma ikkje skuldast det di­rek­te for­hol­det vi har til na­tu­ren, men det for­hol­det vi har til kvarandre. Den tek­nis­ke sida av pro­ble­met be­står i at mo­der­ne in­du­stri­fe­no­men som kjemikaliar, plast og vis­se klimautslepp ikkje går til­ba­ke til na­tu­ren, slik ar­beids­pro­duk­ta i før­in­du­stri­ell tid gjor­de. Men kli­ma- og mil­jø-pro­ble­ma botnar først og fremst i so­sio­øko­no­mis­ke mekanismar og in­ter­es­ser. Eit en­kelt døme: Finn­marks­vid­da er tru­ga av over­bei­ting. Ein reineigar vil gjer­ne tene meir ved å auke ta­let på dyr. Men det er det fleire som vil, og vid­da ligg der til slutt som ei øydemark, vårt nor­dis­ke Sa­ha­ra. Fe­no­me­net heiter på fint kontrafinalitet («mot mål­set­ting»), dvs. det fa­ta­le som skjer når in­di­vi­du­el­le in­ter­es­ser sty­rer, utan ein over­ord­na fel­les plan. I prin­sip­pet er det den same enk­le me­ka­nik­ken som opp­trer på det glo­ba­le plan, i regi av mek­ti­ge ka­pi­tal­kref­ter, som gjer­ne strek­ker sine fangarmar inn i dei uli­ke na­sjo­na­le stats­ma­ski­ne­r­ia. Den ty­pisk mo­rals­ke og «fi­lo­so­fis­ke» mid­del­klas­se­han­gen til å stemp­le men­nes­ke­na­tu­ren, det «in­stru­men­tel­le» na­tur­be­gre­pet el­ler det mo­der­ne tek­nis­ke men­nes­ket som den sto­re skur­ken, er ber­re sjølvplagande (ma­so­chi­stisk) tea­ter, hovudkjelda til dei enor­me la­ger av prek­tig mo­ral som klimadebattane har pro­du­sert.

Det viktigaste kli­ma­po­li­tis­ke an­ke­må­let mot dystopiar (katastrofevisjonar) av den­ne ty­pen, er at dei er nai­ve og lit­te­ræ­re i dårleg for­stand; dei gran­skar ikkje dei re­el­le, øko­no­misk-po­li­tis­ke kri­se­år­sa­ker, men ap­pel­le­rer pri­mært til umid­del­ba­re kjens­ler og kon­stru­e­rer luf­ti­ge, my­tis­ke fiksjonar om for­hol­det mel­lom men­nes­ke, kjønn og na­tur.

Sam­ti­dig er det­te hel­ler harmlause greier, og skapt av ærleg og god vil­je. Maja Lunde vi­ser i heste­boka at ho er klar over at dei stør­ste økosvermarane vi har hatt, var dei velkjende tys­ke dy­re­ven­ne­ne Her­man Gö­ring og Ad­olf Hitler. Det ville sjølvsagt vere latterleg og urimeleg å mis­ten­ke da­gens biologistiske økologar for å vere po­li­tisk sus­pek­te. Men teoriane deira er ro­man­tis­ke og teknologifiendtlege, i slekt med den livs­fi­lo­so­fis­ke (vi­ta­lis­tis­ke) irrasjonalismen i tysk ånds­liv på 20- og 30-ta­let, som glatt kan bru­kast til nær sagt kva som helst, bort­sett frå å ska­pe re­el­le fram­steg.