Bibliotek
1/2020

Vi må aldri glemme samfunnsoppdraget

Han kom inn i bibliotekar­utdanningen fra sidelinjen i 1978, og ble Norges første bibliotekprofessor. Etter mer enn 40 år takker Ragnar Audunson for seg og blir pensjonist.

Odd Letnes
Red.

Forskning. Vi skal være kritiske i forhold til eksisterende praksis, slik at vi kan overskride den, mener Audunson. (Foto: Chrono/OsloMet)

– Hvor­dan hav­net du i sin tid på Sta­tens bib­lio­tek­sko­le?

– Det var på en måte til­fel­dig. Jeg var vi­ten­ska­pe­lig as­si­stent på et pro­sjekt på Institutt for sam­funns­forsk­ning hvor jeg var i gang med ho­ved­fag i stats­vi­ten­skap. Da pro­sjek­tet gikk tomt for pen­ger, be­gyn­te jeg å jobbe i Hus­ban­ken. Men jeg had­de lyst til å kom­me over igjen i en aka­de­misk sam­men­heng, og i be­gyn­nel­sen av 1978 ble det lyst ut en stil­ling ved Sta­tens bib­lio­tek­sko­le. Jeg kon­kur­rer­te da med sø­ke­re som had­de lang bib­lio­tek­prak­sis, men ikke ho­ved­fag. Kra­ve­ne til læ­re­re var at de had­de ho­ved­fag pluss ut­dan­ning ved bib­lio­tek­høg­sko­len. Jeg fikk job­ben på den be­tin­gel­sen at jeg gjor­de fer­dig ho­ved­fags­opp­ga­ven. I til­legg tok jeg eks­amen i kjer­ne­fa­ge­ne in­nen­for re­fe­ran­se­kunn­skap, kunn­skaps­or­ga­ni­se­ring pa­ral­lelt med at jeg un­der­vis­te de stu­den­te­ne jeg tok dis­se fa­ge­ne sam­men med, i or­ga­ni­sa­sjon og le­del­se, sier Au­dun­son.

– Hus­ker du noen av de før­s­te ­inn­tryk­ke­ne?

– Jeg må nok si at jeg opp­lev­de noen av fa­ge­ne i kunn­skaps­or­ga­ni­se­ring som litt pus­si­ge. De var vel­dig de­talj­ori­en­ter­te i for­hold til den aka­de­mis­ke bal­las­ten og det uten­fra-blik­ket jeg had­de med meg. Jeg hus­ker for eks­em­pel eks­amen i livs­vi­ten­ska­pe­ne hvor et spørs­mål var: «Hva står i fem­te bind av Norges dyr?» Mye av inn­hol­det i ka­ta­lo­gi­se­rings­fa­get var eks­tremt de­talj­ori­en­tert. Men sam­ti­dig var det en end­ring på gang. Øi­vind Fris­vold, som un­der­vis­te i of­fent­li­ge pub­li­ka­sjo­ner, noe han fort­sat­te med helt til han gikk av i 2019, var i ferd med å ut­vik­le fa­get og gi det rom for re­son­ne­ring og ikke bare pug­ging, sier Au­dun­son og gjør et sprang fram­over i tid:

– Da vi ved ut­dan­nin­gen i 2005 skul­le gå over fra ISBD til APA som stan­dard for re­fe­ran­ser og kil­de­fø­ring i stu­dent­ar­bei­der som bache­lor- og mas­ter­opp­ga­ver, ut­løs­te det en hef­tig dis­ku­sjon. APA-stan­dar­de­ne, som man gjer­ne kan se på som en prak­tisk ord­ning, fikk alt­så sin­ne­ne i kok i bib­lio­te­kar­ut­dan­nin­gen. Det som for de fles­te er et rent prak­tisk hen­sikts­mes­sig­hets­spørs­mål var for noen tungt me­nings­bæ­ren­de. Det var en gjen­klang av de inn­tryk­ke­ne som møt­te meg den gang på slut­ten av 70-tal­let.

– Du er kjent for å ha man­ge me­nin­ger. Er du en ob­jek­tiv fors­ker, el­ler er du også en ideo­log?

– Både på 70- og 80-tal­let var jeg po­li­tisk ak­tiv som en del av mil­jø­et rundt Norges kom­mu­nist­par­ti, og, ja, jeg har nok et snev av en ideo­log i meg. Noe av det som har vært til­freds­stil­len­de ved å jobbe i bib­lio­tek­sek­to­ren, er at jeg har hatt an­led­ning til å in­ter­es­se­re meg for bib­lio­te­kets rol­le. For bib­lio­te­ke­ne er en in­sti­tu­sjon som skal ha en sam­funns­mes­sig rol­le, og det er van­ske­lig å ten­ke rundt den in­sti­tu­sjo­nen uten sam­ti­dig å ten­ke po­li­tisk. Det gjel­der jo i og for seg alle vel­ferds­sta­tens in­sti­tu­sjo­ner.

– Kun­ne du kort si hva slags syn du har på bib­lio­te­ket?

– Jeg har både i Bok og Bib­lio­tek og and­re ste­der brukt den­ne de­fi­ni­sjo­nen: «Et bib­lio­tek er en in­sti­tu­sjon – og bib­lio­te­ka­re­ne er en pro­fe­sjon – som med ut­gangs­punkt i or­ga­ni­ser­te sam­lin­ger av do­ku­men­ter – di­gi­ta­le så vel som fy­sis­ke – ini­tie­rer so­si­a­le pro­ses­ser knyt­tet til læ­ring, kunn­skaps­de­ling og kul­tur­for­mid­ling.» Jeg vil gjer­ne un­der­stre­ke so­si­a­le pro­ses­ser i det­te si­ta­tet. I det lig­ger det at fol­ke­bib­lio­te­ke­ne har en de­mo­kra­ti­se­rings- og fri­gjø­rings­funk­sjon som skal bi­dra til å gjø­re inn­byg­ger­ne best mu­lig i stand til å fun­ge­re som sam­funns­men­nes­ker.

– Du skå­rer høyt på aka­de­mis­ke si­te­rings­in­dek­ser og er høyt aner­kjent som fors­ker. Hvor­dan er for­hol­det mel­lom fors­ke­ren og ideo­lo­gen Rag­nar Au­dun­son?

– Bib­lio­tek- og in­for­ma­sjons­fag er i ut­gangs­punk­tet en pro­fe­sjons­fag­lig di­sip­lin. Det be­tyr at du ikke kan være nøy­tral i for­hold til forsk­nin­gen din og dens virk­ning på pro­fe­sjo­nens og in­sti­tu­sjo­nens ut­vik­ling. Ek­si­stens­be­ret­ti­gel­sen for forsk­nin­gen er at vi skal ut­vik­le både fa­get og in­sti­tu­sjo­nen. Jeg hus­ker en kon­fe­ran­se jeg var på en gang der en av dem som la fram et pap­er, pre­sen­ter­te forsk­nin­gen sin som grunn­forsk­ning der prak­tisk nyt­te av re­sul­ta­te­ne ville være en hyg­ge­lig bi­ef­fekt. Det kan ikke vi si. Men sam­ti­dig må vi pas­se på at vi ikke en­der opp med det som kan kal­les be­kref­tel­ses­forsk­ning. Vi skal være kri­tis­ke i for­hold til ek­sis­te­re­nde prak­sis, slik at vi kan over­skri­de den, sier Au­dun­son.

– Hva syns du om at fol­ke­bib­lio­te­ke­ne har ut­vik­let seg til å bli mø­te­plas­ser og are­na­er for of­fent­lig de­batt? Pas­ser det med sam­funns­opp­dra­get?

– Ja, det vil jeg si. An­de­len av folk som bru­ker bib­lio­te­ket har økt si­den 2005, an­tall be­søk har også økt. Nå ser vi også at ut­lå­net er i ferd med å øke fle­re ste­der. Det ty­der på at bib­lio­te­ket som lav­ters­kel­til­bud fun­ge­rer vel­dig bra. Sam­ti­dig vil jeg ad­va­re litt mot å se på det nye som noe unikt nytt. Det er vik­tig å ha med seg tra­di­sjo­nen og his­to­ri­en, og da ser vi ofte at det vi opp­da­ger som noe unikt nytt, har vært en del av bib­lio­te­ket i lang tid, sier Au­dun­son.

La oss her gi plass til si­tat fra Pro­fes­sor’n-spal­ten fra Bok og Bib­lio­tek nr 2-2018:

«Trod­de du at verk­tøy­bib­lio­tek og an­net ut­lån av utra­di­sjo­nelt ma­te­ria­le som for eks­em­pel sports­ut­styr var en fag­lig in­no­va­sjon? Glem det. Også det er en del av den fag­li­ge tra­di­sjo­nen. På 1930-tal­let, un­der de­pre­sjo­nen, be­gyn­te for eks­em­pel fle­re ame­ri­kans­ke fol­ke­bib­lio­tek å låne ut le­ker. Los Angeles Pub­lic Li­brary had­de i før­s­te halv­år 1936 en sam­ling på 7126 bruk­te le­ker som ble ut­lånt 22000 gan­ger.

Trod­de du at bib­lio­te­ket som mø­te­plass og de­batt­are­na i lo­kal­sam­fun­net – det som kom inn i bib­lio­tek­lo­ven hos oss i 2013 – var en fag­lig ny­het? Det kan du i hvert fall glem­me. Om det er noe som er en del av fol­ke­bib­lio­tek­fel­tets fag­li­ge tra­di­sjon er det rol­len som mø­te­plass og de­batt­are­na. I be­ret­nin­gen for fol­ke­bib­lio­te­ket i St. Louis for 1911 kan man lese at sam­men med 139 or­ga­ni­sa­sjo­ner, ar­ran­ger­te man mer enn 1400 mø­ter i lø­pet av 1910. Det kun­ne være so­sia­lis­tis­ke for­en­in­ger el­ler or­ga­ni­sa­sjo­ner som til­bød eng­elsk­un­der­vis­ning – språk­ka­fe­er – for inn­vand­re­re, mød­re­grup­per osv.»

– Du har vært opp­tatt av bib­lio­te­ket som mø­te­plass og are­na len­ge, blant an­net som le­der for forsk­nings­pro­gram­met PLA­CE. Det er nå ned­felt i den re­vi­der­te bib­lio­tek­lo­ven. Ten­ker du at det­te er en del av den ar­ven du gir til bib­lio­tek­sek­to­ren?

– Det er man­ge om­kring i ver­den som har vært opp­tatt av det­te, men jeg tror vi har bi­dratt. I den grad vi kan snakke om en arv, vil jeg nev­ne be­greps­pa­ret høy­in­ten­si­ve ver­sus lav­in­ten­si­ve mø­te­plas­ser, som jeg ut­vik­let i en ar­tik­kel fra 2005. Lav­in­ten­si­ve mø­te­plas­ser be­tyr are­na­er der en eks­po­ne­res for and­re ver­di­er og in­ter­es­ser enn de en selv har – noe som er eks­tremt vik­tig i da­gens sam­funn og der bib­lio­te­ke­ne har et helt spe­si­elt po­ten­si­al. Hvis vi ser på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo, vil vi finne fle­re lik­nen­de ak­ti­vi­te­ter som i bib­lio­te­ke­ne, men for å spis­se det, pub­li­kum vil stort sett være le­se­re av Mor­gen­bla­det og Klas­se­kam­pens kul­tur­si­der. Det blir noe smalt og ho­mo­gent over det. Bib­lio­te­ket der­imot re­pre­sen­te­rer mang­fol­det i sam­fun­net. Jeg håper forsk­nin­gen vår kan hind­re at bib­lio­te­ke­ne går i Lit­te­ra­tur­hus-fel­la når de skal ut­vik­le seg fram­over, men fort­set­ter å av­spei­le mang­fol­det i sam­fun­net.

– Har bib­lio­te­ke­ne og bib­lio­te­ka­re­ne en fram­tid?

– Et av spørs­må­le­ne vi tar opp i Almpub-pro­sjek­tet er om den nær­mest alt­om­fat­ten­de di­gi­ta­li­se­rin­gen fak­tisk ska­per be­hov for fy­sis­ke mø­te­plas­ser, som bib­lio­te­ke­ne. Vi har ikke kon­klu­dert i forsk­nin­gen, men det kan vir­ke som om det er en sam­men­heng her. Og ser vi på bruk av bib­lio­tek, der hver enes­te om­drei­ning på di­gi­ta­li­se­rings­skru­en fra 1980-tal­let og fram­over har vært fulgt av økt bib­lio­tek­bruk, fram­står bib­lio­te­ke­ne som mer re­le­van­te enn noen gang.

– Det an­set­tes sta­dig fle­re med helt an­nen ut­dan­ning enn den man får ved Os­lo­Met. In­ne­bæ­rer det­te en trus­sel?

– Bib­lio­tek­fors­ke­ren David Lan­kes, som kom­mer på Almpub-pro­sjek­tets av­slut­nings­kon­fe­ran­se (20.1.2020, red. anm.), me­ner at bib­lio­te­ket blir en sta­dig mer kom­pleks in­sti­tu­sjon, og en bib­lio­te­kar­ut­dan­ning kan ikke ut­dan­ne fol­k som til en­hver tid kan gå inn i en hvil­ken som helst stil­ling i et bib­lio­tek. Det er na­tur­lig at det i de sto­re bib­lio­te­ke­ne vil være be­hov for en kom­pe­tan­se som går uten­for den man kan få på for eks­em­pel bib­lio­te­kar­ut­dan­nin­gen ved Os­lo­Met. Jeg tror også det kan være både sunt og for­fris­ken­de at vi får inn nye per­spek­ti­ver. Men jeg tror sam­ti­dig at det er helt av­gjø­ren­de at det hele ti­den fin­nes en kjer­ne av per­so­na­le i bib­lio­te­ke­ne med so­lid bib­lio­tek­fag­lig kom­pe­tan­se, og høy be­visst­het om hva som er bib­lio­te­kets rol­le i sam­fun­net. Det å re­flek­te­re rundt det, er det først og fremst bib­lio­te­kar­ut­dan­nin­gen som kan. En fel­les ut­dan­ning er også med på å ska­pe et fag­lig nett­verk som bin­der fag­mil­jø­et sam­men og det er vik­tig for den vi­de­re ut­vik­lin­gen av bib­lio­te­ke­ne. Hvis ut­vik­lin­gen mot å an­set­te folk med an­nen ut­dan­ning går for langt, tror jeg det kan være far­lig for in­sti­tu­sjo­nen.

– Hvor­dan ut­dan­ne gode le­de­re til bib­lio­tek?

– Jeg kun­ne ten­ke meg å nev­ne fors­ke­ren Phi­lip Selznick og hans tan­ker om In­sti­tu­sjo­nell le­del­se og det han kal­ler le­del­sens stats­manns­di­men­sjon. In­sti­tu­sjo­nell le­del­se er ikke først og fremst knyt­tet til be­slut­nin­ger og re­sul­ta­ter, men til å bi­dra til at det ver­di­grunn­laget som kon­sti­tue­rer in­sti­tu­sjo­nen over­le­ver gjen­nom en end­rings­pro­sess. El­ler som han for­mu­le­rer det i den nors­ke ut­ga­ven av klas­si­ke­ren Lead­er­ship in Ad­mi­ni­stra­tion: «Et uni­ver­si­tet som le­des av ad­mi­nist­ra­to­rer uten en klar opp­fat­ning av hvil­ke ver­di­er som skal vir­ke­lig­gjø­res, kan mis­lyk­kes full­sten­dig, sam­ti­dig som uni­ver­si­te­tet sta­dig blir stør­re og fas­te­re for­ank­ret». In­sti­tu­sjo­nell le­del­se be­tyr der­med at le­del­sen når man skal ut­vik­le bib­lio­te­ket i for­hold til nye krav, for eks­em­pel kra­vet om å være en mø­te­plass, må re­flek­te­re over hva et fol­ke­bib­lio­tek i ut­gangs­punk­tet er og hvil­ke kon­se­kven­ser det får for bib­lio­te­kets sær­skil­te rol­le som mø­te­plass. Nå er nok bib­lio­te­ket mind­re in­sti­tu­sjo­na­li­sert enn man­ge and­re virk­som­he­ter – for eks­em­pel sko­len el­ler feng­sels­ve­se­net – og det gir et stør­re fri­hets­rom for hva man kan gjø­re. Det gir mu­lig­he­ter og det le­der til va­ria­sjon. Men sam­ti­dig: nett­opp det­te sto­re fri­hets­rom­met gjør det eks­tra nød­ven­dig med re­flek­sjon for­ank­ret i in­sti­tu­sjo­nell be­visst­het. In­sti­tu­sjo­nell le­del­se be­tyr kort for­talt å vite hvem man er. Det­te må være et helt sen­tralt ele­ment i bib­lio­te­kar­ut­dan­nin­gen.

– Hva syns du har vært mest po­si­tivt i de 40 åre­ne du har vært an­satt ved ut­dan­nin­gen?

– Hvis jeg skul­le peke på én ting, må det være at aka­de­mi­se­rin­gen har vært vik­tig. Men som jeg har pekt på, er det vik­tig at aka­de­mi­se­rin­gen er pro­fe­sjons­for­ank­ret. For en fors­ker som for eks­em­pel er opp­tatt av kreft, vil forsk­nin­gen være et mid­del for økt inn­sikt som vil kun­ne gi bedre kreft­be­hand­ling. På sam­me måte må vår forsk­ning in­nen­for bib­lio­tek­fag ret­te seg mot å løse ut­ford­rin­ger og opp­ga­ver ute i prak­sis­fel­tet på en bedre måte.

– Ser du noe ne­ga­tivt?

– I til­legg til den ut­ford­rin­gen jeg har pekt på oven­for om å ta vare på og styr­ke den bib­lio­tek­fag­li­ge kom­pe­tan­sen, vil jeg peke på noe som har vært ne­ga­tivt i ut­vik­lin­gen, nem­lig det at man ved bib­lio­te­kar­ut­dan­nin­gen ikke len­ger kan til­by et­ter- og vi­de­re­ut­dan­ning til etab­ler­te bib­lio­te­ka­rer. Vi had­de tid­li­ge­re en be­vilg­ning som ga rom for 40 heltidsstudentekvivalenter – det be­tød hund­re­vis av bib­lio­te­ka­rer på kurs hvert år. Det­te til­bu­det var i vir­ke­lig­he­ten en svært frukt­bar måte å for­mid­le ny og forsk­nings­ba­sert kunn­skap ut i fel­tet på. Vi har fort­satt noen slike are­na­er for for­mid­ling, for eks­em­pel Kunn­skaps­or­ga­ni­sa­sjons­da­ge­ne og and­re kon­fe­ran­ser, for eks­em­pel av­slut­nings­kon­fe­ran­sen på Na­sjo­nal­bib­lio­te­ket for Almpub-pro­sjek­tet. Sam­ti­dig vil jeg peke på Bok og Bib­lio­tek som en vik­tig for­mid­lingska­nal, noe jeg be­visst bruk­te Pro­fes­sor’n-spal­ten min til i mer enn 15 år.

Vi tak­ker for in­ter­vju­et og øns­ker Rag­nar Au­dun­son lyk­ke til som pen­sjo­nist, og ser fram til fle­re gode og tan­ke­vek­ken­de inn­legg i Bok og Bib­lio­tek i fram­ti­den.