Norsk Bibliotekforening
3/2020

Mer fag, mindre ledelse

I 2015 skrev biblioteksjefene Monica Skybakmoen og Anita Bunes en masteroppgave om ledelse i bibliotek, og dette er en av konklusjonene, som de gjengir i bladet Bibliotekaren nr 7/2015:

«Biblioteksjefene vi har snakket med gir uttrykk for at de har lite fokus på sin posisjon som biblioteksjef i egen enhet og i kommunen som sådan. Som en rød tråd går det bibliotekfaglige aspektet igjen i deres utsagn og refleksjoner. Deres hovedfokus er knyttet til å oppfylle bibliotekloven, og å gi innbyggerne et best mulig tilbud ut fra de økonomiske rammene som ligger til grunn. Den dominerende tenkemåten er kjennetegnet av høy bevissthet omkring fagansvaret for bibliotektjenesten, og preges i mindre grad av et definert og gjennomtenkt forhold til sin egen lederrolle.»