Norsk Bibliotekforening
3/2020

Her er vårens viktigste dokument

Flere har etterspurt en veileder for hvordan man skal gjøre det under gjenåpningene av bibliotekene. Nå har Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening gått sammen om å lage en. Her er hovedtrekkene.

Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening med bakgrunn i generelle smittevernregler, samt informasjon fra offisielle nettsider som FHI, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige ressurspersoner i biblioteksektoren.

Smitter bøkene?

Dette har vært et av de store spørsmålene i de to månedene hvor biblioteker har prøvd forskjellige løsninger for å holde kontakt med sine lånere. Noen har tatt imot bestillinger digitalt og satt bøker i poser og kasser på egnet sted. Når bøkene har kommet tilbake, har noen praktisert å sette dem i karantene.

I veilederen står det:

«FHI vurderer det slik at risiko for indirekte smitte fra bøker er lav. Det å iverksette spesielle tiltak som å sette bøkene i karantene eller rengjøre bøkene på grunn av covid-19 er ikke nødvendig. Et generelt godt renhold av alle flater og felles berøringspunkter er viktige tiltak.»

Men ting skjer fort og verden endrer seg. Et blad som dette har en viss trykketid. Når du leser dette, kan enkelte råd ha blitt endret eller man har funnet ut at praktisk arbeide og bruk gjorde at man endret praksis. Uansett, her er de grove trekkene i smittevernveilederen. Som det står i innledningen:

Tilpasses lokale forhold

«Oppfølging av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommuneoverlegen. Det er store forskjeller på bibliotek, og rådene i denne veilederen må derfor tilpasses lokale forhold. Kommunens størrelse, personalsituasjonen, lokalenes utforming osv. har betydning for hvordan en gjenåpning bør foregå. Ved behov bør spesifikke risikovurderinger gjøres i tillegg. Det kan være hensiktsmessig å lage en plan for gjenåpning i ulike faser, der det man anser som de viktigste tilbudene, åpnes først.

I følge Helsedirektoratet kommer alminnelig bibliotekdrift, som lån og innlevering av bøker ikke i kategorien kulturarrangement, og omfattes ikke av bestemmelsene for disse.»

Hvem har ansvaret?

Det er ledelsen som er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det gjelder ogsa a overholde myndigheters smitteverntiltak. For folkebibliotek og skolebibliotek i grunnskolen er dette kommuneledelsen, for skolebibliotek i videregaende skole er det fylkeskommunen.

Ledelsen skal sikre forsvarlig drift innenfor smittevernhensyn og eventuelt plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smitteverntiltakene.

Ledelsen av biblioteket kan be om et kommunalt vedtak for a ha mulighet til a kunne bortvise brukere som ikke følger bibliotekets instruksjoner.

Det er ledelsens ansvar a sikre opplæring og informasjon til personale og brukere av biblioteket. Bade ansatte og brukere skal fole seg trygge på smitteverntiltakene og kunne forholde seg til tiltakene.

Biblioteket bor vurdere a ha en plan for hvordan man skal takle situasjoner hvor personale eller brukere viser symptomer på sykdom, som for eksempel ved a ha relevante telefonnumre tilgjengelig. Det bor settes av et rom der det er mulig a isolere en person, og identifisere hvilke overflater som bor rengjøres.

Her er de overordnede tiltakene:

Syke personer skal ikke vare tilstede Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder bade personale og brukere av biblioteket.

God hygiene og renhold

 • Vask hender hyppig og grundig. Tork hendene med engangs papirhåndklær.

 • Vasking av hender utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og for og etter kjøkkenarbeid og spising.

 • Alkoholbasert desinfeksjon (handsprit) er et alternativ hvis ikke handvaskmuligheter er tilgjengelig.

 • Heng opp informasjon om handvaskrutiner og hostehygiene.

Hva med overflatene?

Brukerne kommer. I smittevernveilederen finnes svar på spørsmålene bibliotekanatte lurer på, og fullversjonen kan leses på hjemmesidene våre. Bildet er fra Kimen Kulturhus i Stjørdal.

Koronaviruset fjernes enkelt ved manuell rengjoring med vann og vanlige rengjorengjoringsmidler. Viruset kan overleve pa flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for a forebygge smitte.

 • Ga gjennom rutiner for renhold, og lag tilpasninger.

 • Utsatte omrader (se eget avsnitt) skal ha forsterket renhold.

 • Det er ikke nødvendig a bruke ekstra beskyttelsesutstyr for a gjennomføre renholdet. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

 • Det er ikke nødvendig a bruke desinfeksjon rutinemessig. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

 • Sorg for at det er tilstrekkelig med såpe i såpedispenser og tørkepapir. Lufthandtorrer skal ikke brukes, men kobles fra eller merkes med Ikke bruk.

Redusert kontakt mellom personer

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også for symptomer på sykdom oppstår. Avstand mellom personale og personale og brukere skal vare minst 1 meter, 2 meter der det er mulig.

 • Trange fellesarealer bor ikke brukes til opphold.

 • Personer kan passere hverandre og vare kortvarig i samme omrade (inntil 15 minutter) uten videre smitterisiko.

 • Ved behov for pausearealer, sorg for tilpasning slik at blanding av personer i størst mulig grad unngås.

 • Heiser bor prioriteres til personer med bevegelsesvansker og varetransport hvis det er vanskelig a holde anbefalt avstand.

 • Eventuelt opprette merking på gulvet for a sikre avstand mellom personer i alle rom, garderober og andre omrader hvor det kan oppstå trengsel.

 • Bruk videokonferanser i stedet for fysiske moter med kolleger der det er mulig.

 • Begrense bruk av offentlig transport der det er mulig.

 • Vurder ulik oppmøtetid hvis det er mulig og hensiktsmessig, slik at personale er tilstede til ulike tider og dermed kan unngå a vare mange samlet og unngå rushtid på offentlig transport.

Veilederen har egne punkter for forsterket renhold og hva det bor besta av. Det er ogsa punkter om hva som bør skje med bibliotekpersonale som er blitt omdisponert til andre oppgaver under korona og det er regelverk for personale og for brukere av biblioteket. Hele smittevernveilederen kan sees på våre nettsider og den ligger også i facebookfeeden til Norsk Bibliotekforening.

Begrenset bruk av biblioteket?

Det er viktig å unngå større ansamlinger av publikum. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter) uten videre smitterisiko.

Bruk av utstyr i biblioteklokalet

Ved bruk av publikumspc-er, fastmonterte nettbrett og spillkonsoller bør avstanden mellom hver enhet være minst 1 meter, og det bør kun være tillatt med 1 bruker pr maskin eller spillkonsoll. Dersom dette ikke er mulig eller er vanskelig å kontrollere, bør maskinen eller konsollen gjøres utilgjengelig for bruk. Alternativt begrense antall maskiner til bruk for publikum og med begrenset tidsbruk pr bruker.

Ved bruk av pc, kopimaskin eller selvbetjeningsautomater bør hånddesinfeksjon stå tilgjengelig med oppfordring om å bruke denne før berøring. Kontaktflater som tastatur, mus og berøringsskjermer bør i tillegg rengjøres hyppig.

Løse gjenstander som leker og spill bør fjernes.

Aviser og tidsskrifter kan gjøres tilgjengelig som vanlig, men med hånddesinfeksjon tilgjengelig og oppfordring om å bruke denne.

Arrangement og aktiviteter

Fra 7. mai er arrangementer på offentlig sted med inntil 50 personer tillatt, så lenge smittevernreglene overholdes. Det skal være 1 meters avstand mellom publikum og ansvarlig arrangør må være til stede. Dersom biblioteket ikke selv er arrangør, må det vurderes nøye om det av smittevernhensyn er forsvarlig å la andre ta dette ansvaret.

Meråpent bibliotek?

For å sikre overholdelse av generelle smittevernregler bør det ikke gis tilgang til meråpent bibliotek (tilgang utenom betjent åpningstid) i en tidlig fase av gjenåpningen.

Gjelder også skolebibliotekene

«Kohort» er et begrep skolene har tatt i bruk og de generelle rådene for folkebibliotek, gjelder også for skolebibliotek. Veilederen beskriver også hvordan man i praksis kan gjennomføre lån og besøk i skolebibliotek.

Skolebiblioteket kan vurdere om det er sikrest å bruke bokkasser i klasserommet for å lettere kunne ha kontroll på smitte og elevene trenger dermed heller ikke å bytte rom. Bøker fra skolebiblioteket kan også lånes ut i lærers navn. Lærer henter bøker til sin klasse, og lager lister hvor lærer holder kontroll på bøkene. Bøkene kan stå utstilt i klasserommet slik at elevene kan se på bøkene, før de velger den boka de skal ha. De skal bare ta på den boka de velger.

Vi ønsker alle bibliotekene lykke til i å åpne og minner om at hele veilederen har enda flere og flere konkrete punkter om bibliotekspørsmål enn denne artikkelen.