Bibliotek
4/2020
Brukerundersøkelse:

Populære tjenester fra Nasjonalbiblioteket

Våren 2020 gjennomførte Nasjonalbiblioteket en brukerundersøkelse. Undersøkelsen er bygd over samme mal som tidligere undersøkelser i 2013 og 2017. Målet med undersøkelsen er å finne ut hvem som bruker tjenestene våre og hvor fornøyde brukerne er med disse.

Svein Arne Tinnesand

Avdelingsdirektør, Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekets brukerundersøkelse retter seg mot fem brukergrupper. Det gjennomføres undersøkelser blant registrerte brukere på NB i Oslo, nettbrukere, forskere og bibliotek, i tillegg til at det gjennomføres en befolkningsundersøkelse som ser på kjennskap i befolkningen. I denne artikkelen ser vi nærmere på svarene fra bibliotekene. Hensikten med bibliotekdelen av undersøkelsen er å måle hvordan bibliotekledere rundt om i landet opplever Nasjonalbiblioteket, tjenestene og tilbud samt erfaringen med de midler Nasjonalbiblioteket deler ut.

Metode

Undersøkelsen ble distribuert over e-post til 508 bibliotek. Det var 302 personer som valgte å besvare undersøkelsen. Dette utgjør en deltakelse på 59,4 %. Statistisk feilmargin er pluss minus 2,5 %.

«Alle» bruker NBs tjenester

Nesten alle bibliotekene svarer at de benytter NB sine tjenester. 96 % av bibliotekene oppgir at de bruker depotbiblioteket og like stor andel oppgir at de bruker NBs digitale samlinger. På de neste plassene følger Biblioteksøk, innlån, Nasjonalt lånekort og avistjenesten. Alle disse med en brukerprosent på over 80  %.

Nasjonalbibliotekets tjenester er grunnleggende infrastruktur for biblioteksektoren, det er derfor en selvfølge at dette er noe mange bibliotek benytter seg av. I den grad det finnes noe oppsiktsvekkende i denne undersøkelsen er det at alle tjenestene har hatt økt bruk siden forrige undersøkelse i 2017.

Fornøyde brukere

Generelt får NB gode tilbakemeldinger på sine tjenester i denne undersøkelsen. Hele 99 % av brukerne svarer at de er fornøyd med tjenestene fra depotbiblioteket, ingen svarer at de er misfornøyde med denne tjenesten. Dette må sies å være et svært godt resultat når dette også er den mest brukte av NBs tjenester. Den tjenesten som har høyest andel misfornøyde brukere er den nye tjenesten tilgang til digitalt pliktavlevert materiale. Tjenesten, som var ny i fjor, har 7 % misfornøyde brukere. NB vil se nærmere på om det er tjenesten i seg selv eller manglende informasjon om riktig bruk av tjenesten er grunnen til dette resultatet, siden dette er en ny tjeneste. Men også for denne tjenesten er 82 % som svarer at de er «fornøyd med tjenesten».

Det er innlevering av statistikk og bruk av depotbiblioteket som oftest fører til at bibliotek tar kontakt med NB. 92 % er fornøyde med veiledningen og informasjonen de har fått når de har vært i kontakt med NB.

Bokårsmidler til alle

Prosjektmidlene fra Nasjonalbiblioteket er et viktig virkemiddel for bibliotekutvikling. I 2019 ble det både lyst ut utviklingsmidler og det ble lyst ut bokårsmidler i forbindelse med Bokåret2019. 1 av 3 bibliotek søkte utviklingsmidler, 1 av 2 søkte bokårsmidler.

Halvparten av de bibliotekene som søkte på utviklingsmidler fikk tildelt midler. I undersøkelsen ble det også spurt om hvorfor bibliotek ikke søkte på utviklingsmidler. Den viktigste grunnen (38 %) var at de ikke hadde egne ressurser å sette inn i utviklingsprosjektet.

Hele 94 % av bibliotekene som søkte fikk bokårsmidler. Dette var midler med små krav til egeninnsats. Målet med bokårsmidlene var å få til bokårsarrangementer i alle norske kommuner, noe som ble oppnådd.

Les mer

Nasjonalbiblioteket ønsker tilbakemeldinger fra bibliotekene på det arbeidet vi gjør. Å gjennomføre brukerundersøkelser ved jevne mellomrom er en måte å få slik tilbakemelding. Brukerundersøkelsen vil også bli presentert på Nasjonalbibliotekets nettsider.