Bok
1/2021

Oslo satser på skolebibliotek

Samtidig som ordet «skolebibliotek» står i fare for å fjernes fra opplæringsloven, satser hovedstaden på skolebibliotek for å sikre elevenes språkopplæring. For å oppnå det har Oslo kommune utarbeidet en kvalitetsutviklingsplan og skolebibliotekstandard som skal gi elevene et mer likeverdig bibliotektilbud enn de har i dag.

Tekst og foto:
Kjetil S. Grønnestad

Standard. – Siden opplæringsloven ikke gir gode rammer for bibliotektilbudet, er det store forskjeller på skolebibliotektilbudet også mellom skolene i Oslo. Byrådet er opptatt av skolebibliotek, derfor har vi utarbeidet en egen skolebibliotekstandard som skolene kan strekke seg etter, sier Cathrine Bergan, fagansvarlig for skolebibliotek i Oslo kommune.

Foto: Kjetil S. Grønnestad

Cathrine Bergan, som er Oslo kommunes fagansvarlige for skolebibliotekene, har selv 24 års erfaring som lærer og skolebibliotekar. Det siste året har hun jobbet med å utforme den nye planen og standarden.

– Nå drar vi rundt til skolene i Oslo og orienterer om skolebibliotekstandarden. Denne planen gjelder barne- og ungdomsskolene. Nå setter vi i gang med å lage en tilsvarende plan for de videregående skolene, sier Bergan.

En standard for tydelige krav og ansvars­fordeling

Tilbudet varierer mye fra skolebibliotek til skolebibliotek. Det gjelder både mellom kommunene, og mellom skolene internt i en kommune. Så også i Oslo. Spørreundersøkelsen som Utdanningsetaten sendte til byens grunnskoler vinteren 2019, som 92 av skolene besvarte, viste at kun 45 prosent av disse skolene oppga at de i høy grad hadde et velfungerende skolebibliotek.

– Men siden det ikke fantes en felles standard for hva et godt skolebibliotek skal være, kan vi sette spørsmålstegn ved hvor gode disse tilbudene egentlig var, sier Bergan som ved selvsyn har observert de store ulikhetene mellom skolebibliotekene i Oslo.

Samtidig oppga hele 17 skoler at de ikke hadde et fungerende skolebibliotek i det hele tatt.

Oslo nye skolebibliotekstandard viser punkt for punkt hva som er kravene for at skolebiblioteket skal bli en betydningsfull pedagogisk ressurs, for hvilken rolle skolebiblioteket skal ha i elevenes læring og hvilke rammer skolebiblioteket må ha for å kunne leve opp til disse kravene.

Rektors, skolebibliotekarens og lærernes ansvarsområde er like klart definert. Kort sammenfattet sier standarden at skolebibliotekarene skal tas med i skolens pedagogiske arbeid og planlegging. Samtidig skal skolebibliotekaren være en god støttespiller og samarbeidspartner for lærene slik at skolen når sine opplæringsmål.

For elevene skal skolebiblioteket være et trygt og innbydende sted å være. Her skal de kunne finne lesestoff etter egne evner og interesser, og her skal de kunne finne et alternativt læringsrom.

Flere elever ble spurt om deres tanker om sitt skolebibliotek. Dette var svaret fra ei jente i 4. trinn: «Skolebiblioteket, det kan vi si er et paradis! Alle i min klasse blir kjempeglade når vi skal på biblioteket.» En gutt i 5. trinn sa følgende: «Skolebiblioteket, det er gøy. Det er et avbrekk fra timen. Det er koselig. Det er stille.»

– Vi fikk ingen negative kommentarer fra elevene, sier Bergan.

Oslos standard kan inspirere andre

Stor forskjell. – Det er et stort problem at det er stor forskjell på skolebibliotekene. Det gir elevene på ulike skoler ulike forutsetninger for å lykkes, sier Heidi Kristin Olsen, førstelektor ved bibliotekarutdanninga ved OsloMet.

Foto: Sonja Balci/OsloMet

Heidi Kristin Olsen, førstelektor ved bibliotekarutdanninga på OsloMet, er glad for skolebibliotekstandarden. – En slik standard har svært stor verdi. Når det ikke er gitt noen sentrale retningslinjer til skolebibliotekene, kan bibliotekene lett tape i kampen om ressursene i skolen, sier hun.

Grefsen skole er en av Oslos barneskoler som har et åpent skolebibliotek med bemanning hele dagen. – Ledelsen her synes at skolebibliotek er viktig, og prioriterer det, sier Vibecke Frøyland, som har 100 prosent stilling i skolebiblioteket.

Selv om Frøyland synes de har et bra tilbud på Grefsen, er hun glad for å ha fått en felles skolebibliotekstandard. – Standarden er konkret og tydelig. Skolen får god hjelp til å komme seg videre i satsingen, sier hun og håper at kommuner rundt om i landet inspireres av Oslos satsing.

Det satses også på Sørlandet

Prioritering.– Jeg tror skolebibliotekstandarden kan få flere skoler til å prioritere skolebiblioteket. Vi har greit med penger til nye bøker, men er ikke på ønsket nivå i forhold til standarden. Ennå, sier Vibecke Frøyland, skolebibliotekar ved Grefsen skole i Oslo.

Foto: Privat

Grimstad har også utarbeidet en slik plan. – Vi har laget en skolebiblioteksplan for grimstadskolene. Den ble politisk vedtatt i juni og trådte i kraft 1. august, sier Marit Johansen, skolebibliotekar ved Jappa skole i Grimstad sentrum, som var en av medforfatterne til planen.

Det var de store forskjellene internt i kommunen som viste behovet for en plan slik at elevene kan få et mer likeverdig skolebibliotektilbud. – Bibliotekenes bemanning varierer fra 1-12 timer per uke. De har også ulike budsjett. Vi ønsket en felles skolebibliotekplan for å få større likhet i kommunen, sier Johansen.

Jappa sitt skolebibliotek er kun bemannet 5 timer i uka, men ligger i et stort åpent rom midt i skolebygget, slik at det alltid er tilgjengelig for selvbetjent utlån og innlevering. Johansen opplever å ha en god dialog med sin rektor, men ønsker likevel mer betjent tid i biblioteket og et større innkjøpsbudsjett.

– Jeg har et innkjøpsbudsjett på kr 10.000,- for en skole med 300 elever. I vår plan ønsker vi at budsjettet tilsvarer kr 250 per elev, slik at det kan kjøpes inn ei ny bok per elev per år, sier hun.

Hun har ikke fått signal om at budsjettet økes, men fikk i år ekstra løyve på kr 20.000,- til å kjøpe inn nye bøker i forbindelse med fagfornyelsen til LK20 (Læreplanverk for kunnskapsløftet fra høsten 2020). Hun har ikke tro på at de får kr 250 per elev per år med det første, men mener det er viktig å tydeliggjøre innkjøpsbehovet overfor skoleledere og skolesjef.

– Vi må kjøpe inn nok nye bøker, slik at elevene lett finner seg ei bok å lese. Når flere brenner for dette, håper jeg vi kommer dit, sier hun.

Godt innkjøpsbudsjett nødvendig for relevant samling

Johansen har besøkt Spangereid skole i Lindesnes kommune og blitt inspirert av denne foregangsskolen for skolebibliotek.

Skolebibliotekar Line H. Hjellup har ikke bare tatt imot Johansen, men også vist fram skolebiblioteksatsingen til flere delegasjoner. Hjellup setter pris på at Oslo nå ser ut til å satse mer på sine skolebibliotek, siden hovedstaden har stor påvirkningskraft på andre. Men hun synes de tar lite i når det gjelder midler, som ifølge osloskolens skolebibliotekstandard skal ha et bokbudsjett på minimum kr 100,- per elev per år.

– Det er veldig lite for skoler som ikke har så mange elever. I Lindesnes kommune har vi hatt kr 250,- som tilsvarende bokbudsjett. Ny og aktuell litteratur koster penger, og dagens barn må ha dagens litteratur, slår hun fast.

En grunn til at bokbudsjettet er satt så lavt, er at selv om Oslo kommune har utarbeidet en skolebibliotekstandard, så følges den ikke av friske midler. Innkjøp og lønnsutgifter må prioriteres innefor gjeldende budsjett.

– Vi sier at skolebibliotekaren skal ha bibliotekfaglig kompetanse, og at biblioteket skal være åpent hele dagen. For å få til det, må skolebiblioteket få et eget budsjett. Selv om det står i opplæringsloven at elevene har rett til et skolebibliotek, sier ikke lovteksten noe om standarden på biblioteket. Skolebibliotekstandarden for osloskolen er derfor noe å strekke seg etter. Rektorene bestemmer hva som blir gjort, men dette er et signal om hva vi forventer på osloskolene, sier Cathrine Bergan.

I kontrast til mange av sine kolleger rundt om i landet har Hjellup et velfungerende skolebibliotek på Spangereid, med godt budsjett, god bemanning og høyt utlån. – Noen skoler har skolebibliotek av ypperste klasse, mens andre har et låst lagerlokale eller bøttekott, spissformulerer Hjellup.

Vil ikke ha skolebiblioteket ut av opplæringsloven

I forslag til ny opplæringslov, som etter planen skal sendes ut til offentlig høring våren 2021, legges det opp til å fjerne ordet «skolebibliotek» fra teksten i forskriften. Den endringen frykter mange vil forverre elevenes bibliotektilbud.

– Det er horribelt og vitner om lite kompetanse på hva skolebibliotek er. Konsekvensene kan fort bli at skolebibliotekene legges ned og folkebibliotekene blir alternativet, sier Hjellup.

Hun frykter ikke for at hennes skolebibliotek skal legges ned, men dersom det skulle ha skjedd, er nærmeste folkebibliotek 16 km unna. Derimot er hun for at opplæringsloven endres, men da med å tydeliggjøre skolens ansvar for å at ha skolebibliotek.

– Skolebiblioteket er et pedagogisk virkemiddel for å støtte elevenes leseutvikling, utjevne sosial forskjeller og oppfylle målene i LK20. Koblingen mellom leseopplæring og skolebibliotek bør synliggjøres mer, sier hun.

Også Olsen fra OsloMet frykter at bibliotektilbudet til skoleelevene kan bli dårligere.

– Jeg har selv sett at biblioteket kan være et fristed for elever, og et alternativt sted for læring. Skolebiblioteket må være en del av skolen, både fysisk og organisatorisk, for å kunne fylle en funksjon i skolehverdagen. At tilbudet er dårlig nå, kan ikke brukes som argument for at det skal bli mulig å gjøre det enda dårligere, sier hun.

Forskrift til opplæringsloven

§ 21-1.Tilgang til skolebibliotek

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.

Både Oslos og Grimstads skolebibliotekstandard er lagt ut på:

www.skolebibliotek.no

Standard Osloskolen

Skolebiblioteket som betydningsfull pedagogisk ressurs

 • Skoleledelsen er godt kjent med lov og forskrift om skolebibliotek og ser verdien av et godt skolebibliotek.

 • Skolebiblioteket skal fungere som et læringssenter og være en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet.

 • Skolebiblioteket er tydeliggjort i skolens planer.

 • Skolen har gode rutiner for samarbeid mellom skolebibliotekar og lærere.

 • Skolebiblioteket fungerer som en trygg sosial møteplass for elevene.

 • Skolebibliotekets rolle for elevens læring

 • Skolebiblioteket spiller en viktig rolle i arbeidet med å utvikle elevenes språk- og lesekompetanse.

 • Skolebiblioteket har en sentral rolle når det gjelder elevenes opplæring i informasjonskunnskap, kritisk tenkning og kildebruk.

 • Skolebiblioteket er en arena for litteraturformidling med et variert utvalg av oppdatert skjønn- og faglitteratur som stimulerer til lesing.

 • Skolebiblioteket har et godt utvalg av litteratur på ulike språk tilpasset elevgruppen.

 • Skolebibliotekets rammer

 • Skolebiblioteket bør være åpent og bemannet hele skoletiden.

 • Skolebibliotekaren bør ha bibliotekfaglig og pedagogisk utdanning.

 • Skolebiblioteket er et innbydende rom og har en sentral plassering på skolen.

 • Rektor setter av et årlig bokbudsjett for skolebiblioteket. Veiledende: Minimum 100 kr per elev per år.

Ansvarsområder Osloskolen:

Rektors ansvar

 • Sørger for at skolebiblioteket har bemanning, åpningstider og ressurser som muliggjør at skolebibliotekaren aktivt kan bidra til elevenes språk- og kunnskapsutvikling, i samarbeid med lærerne.

 • Sikrer at skolebibliotekaren har relevant kompetanse for oppdraget, og får mulighet til å delta i kompetanseutvikling (f.eks. kurs, samlinger, nettverk).

 • Ser til at skolebibliotekaren deltar i skolens fellesmøter slik at hun/han holder seg oppdatert på blant annet skolens arbeid med det lokale læreplanarbeidet.

 • Er ansvarlig for at lærerne aktivt bruker skolebiblioteket i undervisningen, og legger til rette for samarbeid mellom skolebibliotekar og lærere.

 • Sørger for at skolebiblioteket har litteratur som fremmer flerspråklige elevers behov for tilpasset litteratur, også på morsmålet.

 • Sikrer at skolebiblioteket fungerer som en læringsarena, hvor digitale- og analoge læremidler har plass.

 • Sørger for at skoletjenesten fra Deichman er godt kjent i personalet.

 • Skolebibliotekarens ansvar

 • Utvikler og følger opp skolebiblioteket i samarbeid med rektor, lærere og elever i samsvar med skolens målsetninger.

 • Utvikler sin kompetanse innenfor språk- og leseutvikling.

 • Utvikler sin kompetanse i medie- og informasjonskunnskap.

 • Har god kjennskap til LK20.

 • Deltar på kurs, samlinger og nettverk.

 • Bidrar i undervisningen med kildekritikk og informasjonssøk. Veileder elever, lærere og andre aktuelle medarbeidere.

 • Er en samarbeidspartner for lærerne i tverrfaglige tema, prosjektarbeid etc.

 • Samarbeider med lærerne om lesestimulerende tiltak. Motiverer elevene til lesing gjennom f.eks. bokprat, boksamtaler og andre former for lesemotivasjon.

 • Samarbeider med lærerne om å finne rett bok til rett elev.

 • Holder seg oppdatert på ny barne- og ungdomslitteratur og egnet faglitteratur. Gjør innkjøp til skolebiblioteket; samlingsutvikling og kassering.

 • Holder skolebiblioteket ryddig, systematiserer, vedlikeholder boksamlingen på biblioteket etc.

 • Holder seg oppdatert på biblioteksystemet, merker bøker etc.

 • Samarbeider med Deichman.

Lærerens ansvar

 • Bruker skolebiblioteket aktivt i det pedagogiske arbeidet.

 • Samarbeider med skolebibliotekar om bruken av skolebiblioteket i tråd med skolens planer.

 • Samarbeider med skolebibliotekar om lesestimulerende tiltak.

 • Samarbeider med skolebibliotekar om å finne rett bok til rett elev.

 • Samarbeider med skolebibliotekar om opplæringen av elevene i informasjonssøk og kildekritikk.

 • Bruker skolebiblioteket som en lesestimulerende arena, læringssenter og et ”annerledes” rom for elevene.

 • Gjør seg kjent med tilbudene som finnes og utvikles i skoletjenesten fra Deichman.