Artikler
3/2021
Ny nasjonal strategi

– Digital hele livet

I en nylig gjennomført undersøkelse som Kompetanse Norge har gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier 41 prosent av befolkningen sier de har opplevd et større behov for digitale ferdigheter under koronapandemien. Nå vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet følge opp denne undersøkelsen ved å sette i gang et arbeidet med en ny strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen – «Digital
hele livet».

Svein Arne Tinnesand

Avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det siste tiåret har Nasjonalbiblioteket (NB) – som ledd i den løpende bibliotekutviklingen – gjort en innsats for å styrke folkebibliotekenes bidrag til digital inkludering. Innsatsen toppet seg i perioden 2015-2018 da vi deltok i programmene Digidel og Digihjelpen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). De siste par årene har innsatsen stort sett begrenset seg til prosjektstøtte.  Når KMD nå setter igang arbeidet med en ny strategi flere organisasjoner og institusjoner invitert til å komme med innspill bl.a. Drammensbiblioteket, Indre Østfold servicetorg (avd. Askim), Trondheim bibliotek, Nasjonalbiblioteket og KS.

Nasjonal bibliotekstrategi og bibliotekenes rolle

I Nasjonal bibliotekstrategi slås det fast at strategien skal ses i sammenheng med regjeringens digitale strategier: Bibliotekstrategien bør også sees i sammenheng med regjeringens strategi for digitalisering av offentlig sektor, der bibliotekenes bidrag for å løfte den digitale kompetansen i befolkningen er fremhevet. Nasjonalbiblioteket og Norsk Bibliotekforening deltok i Digidel 2017 – nasjonalt program for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen. Programmet fremhevet folkebibliotekenes rolle og innsats for å gi innbyggere med lav digital kompetanse veiledning og opplæring innen grunnleggende digitale ferdigheter. Nasjonalbiblioteket vil fortsatt være en sentral aktør som et kompetanse- og ressurssenter, i samarbeid med fylkesbibliotekene, for å nå disse målene. (s.8)

Folkebibliotekene har en viktig rolle som kunnskapsarena, der det formidles kunnskap om digitale verktøy. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i flere omganger gitt støtte til denne typen arbeid ute i kommunene. I forbindelse med den siste runden med tildelinger i desember 2020 fortalte utredningsleder Stian Lindbøl i KMD til Bibliotekutvikling.no at folkebibliotekene er hovedansvarlige eller samarbeidspartnere i 11 av de 19 søknadene som fikk støtte.

Bibliotekene er også en formidlingsarena der bibliotekenes digitale innhold formidles. I løpet av det siste året har bibliotekene gjort en stor innsats for å styrke den digitale formidlingen. I forbindelse med en undersøkelse som bibliotekstudent Vilde Frøise Hofseth gjennomførte i sin praksisperiode på Nasjonalbiblioteket, sier hun til
Bibliotekutvikling.no:

Det fantes mye digitalt materiale og digitale tjenester tilgjengelig også før pandemien, slik som e-bøker, e-lydbøker og Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Det var også mange bibliotek som allerede strømmet arrangement, så slik sett er ikke denne overgangen et brudd med slik bibliotekene har drevet tidligere. Men man har på en måte blitt tvunget til å sette inn et ekstra støt når det gjelder det digitale bibliotektilbudet.

Hva kan bibliotekene bidra med?

Regjeringen sier i mandatet for arbeidet med strategien Digital hele livet, at digitale ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta i samfunnet og i arbeidslivet. Behovet for oppdatering av de digitale kunnskapene vil ikke avta, da den teknologiske utviklingen løper foran oss hele tiden. Skal alle gis muligheten til digital deltakelse i samfunnet, bør det finnes arenaer for digital kompetanseheving som tilbys alle innbyggere uavhengig av alder, fysisk og kognitiv funksjonsevne, bakgrunn, bosted og økonomi.

Folkebiblioteket har alltid fungert som en uformell læringsarena, og det er nettopp som uformelle læringsarenaer folkebibliotekene er viktige innenfor en nasjonal satsing for digital deltakelse og kompetanse. Bibliotekene skal ifølge formålsparagrafen i bibliotekloven fremme opplysning og utdanning gjennom aktiv formidling. Når informasjons- og kunnskapskildene endres fra papirformat til det digitale, hører det til folkebibliotekenes samfunnsoppdrag å lede vei også til e digitale kildene og bidra til at innbyggerne kan bruke dem.

Folkebibliotekene har også potensial til å nå alle fordi de finnes i alle kommuner, er åpne for alle og er gratis. De brukes allerede av det som regnes som den kommende strategiens målgrupper i andre sammenhenger.

Nasjonalbiblioteket bidrar gjennom satsingen i nasjonal bibliotekstrategi med midler til aktiv formidling. Dette skal også brukes til å formidle bibliotekenes digitale tjenester. Gjennom utviklingsmidlene vil Nasjonalbiblioteket støtte utviklings- og samarbeidsprosjekter i bibliotekene. Dette vil kunne bidra til at bibliotekene utvikler og tar i bruk nye tjenester- og samarbeidsformer.

Nasjonalbiblioteket vil i forbindelse med en nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse kunne bidra med samarbeid om og koordinering av tiltak i bibliotekene. Gjennom nettstedet bibliotekutvikling.no kan vi tilby ressurser for å styrke bibliotekenes kompetanse. Et eksempel på dette er nettkurset 23 offentlige ting.

For folkebibliotekene vil den nye strategien, Digital hele livet, kunne bidra til at bibliotekenes rolle som inkluderende kunnskapsarena vil bli enda tydeligere.

Kilder

  1. Kompetanse Norge: Større behov for digitale ferdigheter under korona https://www.kompetansenorge.no/nyheter/okt-behov-for-digital-kompetanse-under-korona/

  2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Alle skal inkluderast i det digitale samfunnet. Pressemelding 17.03.2021 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-skal-inkluderast-i-det-digitale-samfunnet/id2839001/

  3. Nasjonal bibliotekstrategi 2020- 2023 – Rom for demokrati og dannelse
    https://bibliotekutvikling.no/nasjonal-bibliotekutvikling/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023-rom-for-demokrati-og-dannelse/

  4. Tordis Holm Kverndokk: Folkebibliotekene er aktive i arbeidet med å øke digital kompetanse hos utsatte grupper https://bibliotekutvikling.no/2020/12/15/folkebibliotekene-er-aktive-i-arbeidet-med-a-oke-digital-kompetanse-hos-utsatte-grupper/

  5. Jannicke Wold Rød: Undersøkelse om bibliotekenes digitale omstilling under koronapandemien https://bibliotekutvikling.no/2021/04/13/undersokelse-om-bibliotekenes-digitale-omstilling-under-koronapandemien/

  6. E-læringskurset: 23 offentlige ting
    https://bibliotekutvikling.no/kurs/kurs/23-offentlige-ting/