Norsk Bibliotekforening
3/2021

NBF deltar på Kulturytring Drammen

Er kulturpolitikken ødelagt av new public management?

Skjermdump fra www.kulturytring.no

Dette er ett av spørsmålene NBF stiller under konferansen Kulturytring Drammen 21.23. juni. Etter ett år i dvale og med digitale arrangementer der kun de på scenen er tilstede i rommet, ser det ut som Kulturytring Drammen kan åpne opp for noe publikum, at det er bedre tider i vente. Norsk Bibliotekforening står som arrangør av to innslag (og resten av det fyldige programmet kan du lese om på kulturytring.no.)

Kulturpolitikken – ødelagt av New Public Management?

Et spark i sjela – hvordan telles og måles det i statistikken? Hvordan skal kulturinstitusjoner komme bak tallene om besøk og bruk? For hva er egentlig kulturinstitusjonenes betydning for oss borgere?

Statistikk er viktig, og utlån, nedlastinger og besøk sier noe om bruken av bibliotekene, men ikke mye om verdien og virkningen bibliotekene som kultur- og kunnskapsinstitusjon har på oss borgere og samfunnet. For å få en nyansert samtale om bibliotekenes rolle for borgerne nå og i framtiden går man i en dansk undersøkelse bak besøk- og utlånstall. Hva fant man ut i Danmark? Kan New Public Management utfordres av kulturinstitusjoner og kan kulturens betydning og verdier gi politisk mening os beslutningstakere?

Christian Lauersen, biblioteksjef i Ros-kilde og initiativtaker til undersøkelsen orienterer om den danske undersøkelsen. Deretter blir det en samtale mellom med ulike aktører om statistikk på godt og vond.

FNs bærekraftsmål – kulturinstitusjoners bidrag

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima-endringene innen 2030. Hvordan bidrar bibliotekene? I følge regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal FNs bærekraftsmål legges til grunn for samfunns- og arealutvikling de kommende årene. Hvordan kan bibliotek bruke sitt bærekraftsarbeid til å vise hvordan kulturinstitusjoner bidrar til å nå mål for klima og bærekraft? Tre bibliotek presenterer sitt arbeid og vi samtaler om hvordan kulturinstitusjoner skal vise fram for sine lokale politikere at man aktivt deltar i denne jobben. Presentasjon av prosjekter om bærekraft fra bibliotek (Drammensog Skien). Samtale om bærekraft og hvordan bibliotek bidrar til kommunenes og fylkenes arbeid om å nå bærekraftsmålene. Kjenner politikere til bibliotekenes bærekraftsarbeid? Bruker kulturinstitusjoner sitt bærekraftsarbeid til å vise hvordan kommunene kan nå sine mål for klima og bærekraft?

Blir kulturinstitusjoners bærekraftsarbeid verdsatt?

FAKTABOKS

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatt er og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatt er, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.

Målsettinger for Kulturytring Drammen er å:

  • • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde

  • • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge

  • • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Kulturytring Drammen vil bli arrangert som en biennal fra 2021 og fremover i hvert valgår.