Kronikk
2/2022

Hvordan står det til med mangfoldsarbeidet i bibliotekene?

Mangfold er på sett og vis vårt utgangspunkt, var en av kommentarene vi fikk da Norsk Bibliotekforening sendte ut en spørreundersøkelse om mangfold til bibliotek i Norge.

Tekst:
Mari Vannes

Rådgiver i norsk bibliotekforening

Illustrasjonsfoto: Norsk bibliotekforening.

Norsk Bibliotekforening hadde mangfold som tema på et av fellesmøtene under Bibliotekmøtet i mars. Vi hadde invitert leder for mangfold i British Arts Council, Abid Hussein, til en digital samtale med redaktøren av Bok & Bibliotek, Maria Pile Svåsand, om hvordan gå fra å snakke om mangfold til å få til mangfold i praksis.

Hussein oppfordret oss til å stille oss selv enkle, men likevel vanskelige spørsmål: De mennesker vi ser rundt oss, er disse representert på biblioteket? Som ansatt og som bruker? Hvis ikke, hvorfor er det slik? Vi trenger å forstå hvorfor de ikke kommer inn på biblioteket og hvorfor de ikke er engasjert i det som foregår der. Bibliotekene har alle muligheter til å være en inkluderende institusjon. Bibliotekene har historier fra alle deler av verden i hyllene sine, er gratis og tilgjengelig for alle.

Hva tenker bibliotekene selv om mangfold? Norsk Bibliotekforening sendte en kortfattet spørreundersøkelse til over 900 bibliotek og fikk inn over 250 svar, der 60 prosent av de som svarte jobber i folkebibliotek. Bibliotekene er opptatt av mangfold: Til sammen 86 prosent mener at dette er svært viktig eller ganske viktig. Vi fikk flere kommentarer på dette i undersøkelsen: Det er en selvfølge at biblioteket som institusjon tenker på dette, og at vi skal være for alle. En annen skriver at grupper som faller utenfor «normalsamfunnet», det være seg innvandrere eller andre marginaliserte grupper, alltid finner seg godt til rette og føler seg velkommen på biblioteket.

«Bibliotekene er opptatt av mangfold, både med tanke på det som er i hyllene, blant besøkende og på arrangement.»

Hvem har ansvar for å arbeide for mangfold i biblioteket? Nærmere 90 prosent mener at det er både bibliotekets eier og det enkelte bibliotek som har ansvar for dette. Bibliotek i Norge er stort sett del av en større organisasjon, enten det er en kommune, skole eller undervisningsinstitusjon. Dette er offentlige instanser som er opptatt av mangfold, og som lager planer og strategier for dette. Vi spurte om bibliotekets eier hadde en plan for å fremme mangfold, men nærmere 60 prosent krysset av for «vet ikke» på dette spørsmålet. 54 prosent av lederne på folkebibliotek hadde krysset av for «vet ikke». Det hadde vært interessant å vite hva som ligger bak dette svaret.

Bibliotekene er opptatt av mangfold, både med tanke på det som er i hyllene, blant besøkende og på arrangement. Rundt 40 prosent svarte at de har en plan for mangfold blant ansatte. Men det kommer også fram av undersøkelsen at det er vanskelig å gjøre noe med mangfold blant de ansatte når biblioteket består av en halv stilling, og den halve stillingen er biblioteksjefen selv.

Bibliotek i Norge er for det meste små organisasjoner. Blant dem som svarte, jobber nesten 50 prosent på bibliotek med under fem årsverk, og 30 prosent på bibliotek med under et årsverk. Når det ikke er fulle stillinger på biblioteket sier det seg selv at for mange er det mer enn nok å holde den daglige bibliotekdriften gående, om det ikke skal tenkes på mer overordnete problemstillinger som mangfold. Når det er knappe ressurser, kan det bli knapt med tid til videreutvikling av tilbudet.

Flere kommenterte i undersøkelsen at det er vanskelig å gjøre noe med mangfoldet blant de ansatte når søkerne med rett kompetanse er en homogen gruppe. Bibliotekene kan ikke velge blant et stort og mangfoldig utvalg med søkere. Flere svarte at det er viktigere med rett kompetanse enn mangfoldig bakgrunn. Skal vi få inn andre folk, må vi også endre kravet til utdanning for de som jobber i bibliotek, er det en som skriver i en kommentar.

Hva er den største utfordringen knyttet til å bedre representasjonen av mangfold? Manglende kompetanse, tid, økonomi eller at det ikke er prioritert? I Kulturrådets mangfoldsundersøkelse fra 2021 ble økonomi oppgitt som begrunnelse for manglende mangfoldsarbeid. I bibliotekene er det tid som er den største begrensningen, etterfulgt av økonomi og kompetanse. For noen er det rett og slett ikke en prioritet.

Tid og økonomi er begrensninger som er knyttet til trange kommunale budsjett eller knappe ressurser på skolebiblioteket. Interessant nok fremheves også manglende kompetanse som en utfordring. Kan det å øke kompetansen blant de ansatte være et tiltak å ta fatt på?

«Conversation is key», hevder Abid Hussein når det gjelder å fremme mangfold. Det handler om å forstå stemmene til de som ikke blir hørt. Det handler også om å være forberedt på å ha ubehagelige samtaler hvis du vil oppnå forandring. Ikke bare ha disse samtalene innenfor egen organisasjon, men også med de som mangler i organisasjonen.