Medlemssider
3/2022

– Ikke teknologi for teknologiens skyld

Teknologiutvalget følger med på hvordan nye teknologier kan gi bedre bibliotektjenester.

Leon Bang-Hetlevik

Foto: privat

Norsk Bibliotekforening har en rekke utvalg som gir råd til hovedstyret og til sektretariatet. Utvalgene bidrar i høringer, kunnskapsdeling, arrangerer seminarer og konferanser, og fremmer forslag overfor myndigheter og skaper debatt. Leon Bang-Hetlevik er leder av Teknologiutvalget, som han startet i 2018.

Teknologiutvalget skal være en oppdatert kilde til informasjon om nye teknologier, og hvordan disse kan påvirke bibliotekenes fremtid. Eksempler på denne typen teknologier er kunstig intelligens, virtuell og utvidet virkelighet, blockchain og taleassistenter.

Kunnskapen og erfaringene utvalget opparbeider seg deles i form av innlegg påkonferanser, publiserte artikler eller ved ågi råd ved direkte henvendelser.

Hvor er det du jobber og hva jobber du med?

– Jeg jobber som rådgiver i Agder fylkesbibliotek. Noe av det vi gjør i fylket er å kjøpe digitale tjenester for folkebibliotek og videregående skolebibliotekene, og det er min jobb å sørge for at de virker som de skal.

Jeg jobber også med to prosjekter. Det ene er prosjekt Digin, som skal gi bedre og likere tilgang til digitale tjenester i hele landet. Det andre er en felles anskaffelse av biblioteksystem for bibliotek i Agder og Innlandet.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i utvalget for teknologi og hvor lenge har du vært med?

– Jeg har lenge vært interessert i ny teknologi, og å finne ut hvordan bibliotekene kan ta det i bruk for å løse samfunnsoppdraget sitt best mulig. Hvis bibliotekene skal kunne tilby tjenester som er relevante for folk fremover, mener jeg det er viktig at biblioteksektoren holder seg oppdatert på relevante teknologier; både de som er modne nå og de som er på vei.

Det er mange dyktige folk rundt i bibliotekene og hos leverandørene våre som også har fokus på dette, men jeg synes det manglet et nasjonalt forum som kunne samle trådene for den digitale utviklingen i og utenfor bibliotekene. Derfor kontaktet jeg NBF i 2018 med et ønske om å starte teknologiutvalget.

Er det noen saker som dere har vært særlig opptatt av?

– I år har vi hatt et spesielt fokus på kunstig intelligens. Vi hadde et webinar om dette før sommeren, hvor vi ville formidle hva kunstig intelligens er og hvordan det kan brukes i biblioteket.

Kunstig intelligens er ikke lenger en ny teknologi. Den er moden og helt avgjørende å ta i bruk for alle bransjer som vil henge med i tiden. Her ligger dessverre bibliotekene litt på etterskudd. Det begynner heldigvis å skje noe rundt forbi, og Nasjonalbiblioteket har for eksempel utviklet en spennende tjeneste som heter Maken.

Men vi trenger flere slike forsøk på å finne ut hvordan bibliotekene kan ta i bruk kunstig intelligens, og de må inn i biblioteksystemene og formidlingsløsningene. For å få til dette trenger vi mer kompetanse om kunstig intelligens i biblioteksektoren.

I høst satser vi også på å ha et webinar om metaverset og web3.0. I motsetning til kunstig intelligens, som er en etablert teknologi, er dette teknologier som ikke er helt modne enda, men som har et enormt potensial for disrupsjon. Vi mener derfor det er viktig å vite hva disse teknologiene er og hvordan de kan påvirke bibliotekene.

Er det noen saker som dere tenker er viktige fremover?

– Vi kommer til å fortsette å ha fokus på kunstig intelligens. Det er kanskje den viktigste teknologien fremover. Samtidig vil vi følge med på utviklingen av utvidet virkelighet, som inkluderer VR, AR og metaverset.

Utviklingen av nettet, kalt web 3.0, er også noe vi følger med på. Og så tenker vi det er viktig å hele tiden ha i bakhodet at vi ikke skal ta i bruk nye teknologier for teknologienes skyld. Vi må finne ut hvordan bibliotekene kan ta dem i bruk for å gi bedre tjenester til folk.

Medlemmer av Teknologiutvalget:

Leder:Leon Bang-Hetlevik, Agder fylkesbibliotek

Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket,

Universitetet i Oslo

Jonas Svartberg Arntzen, Biblioteksentralen

Rigmor Haug, Larvik bibliotek

Anders Futtrup, Skien bibliotek

Aud Jorunn Hakestad, Klepp bibliotek