Notiser
1/2023

Notiser

Sitert

Lokaldemokratisk bomtur

Ein regjeringsnettstad heiter «Lokaldemokratiet i foregangskommuner». Dette handlar om at: «Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt initiativ til et lokaldemokratiprogram (2022–2023). Gode eksempel på lokaldemokratitiltak skal vises frem til hele kommune-Norge. Sammen med syv utvalgte kommuner med ambisjoner for å videreutvikle sitt lokaldemokrati – foregangskommuner, vil departementet få frem gode eksempel på hvordan kommunene kan involvere innbyggere på måter som skaper engasjement og tillit».

Eit program der folkebiblioteka vil stå sentralt! Trudde vi. Men i dei aktuelle dokumenta er det ikkje [...] éitt ord om biblioteket, ikkje eingong det sterkt profilerte «debattbiblioteket». Og heller ikkje i andre dokument på nettstaden. Kan nokon forklare? Er dette eit døme på dårleg kommunikasjon mellom departementa? [...]

... kan biblioteka i dei sju «foregangskommunane», Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Lørenskog, Suldal og Vadsø, ta kontakt med arrangørane og få til noko?

Anders Ericsson på bibliotekettarsaka.no 16. januar 2023

Navlelo

Gamle rullegardiner

har vist seg anvendelige som innbindingsmateriale. Vi vil derfor henstille til boksamlinger som har fast bokbinderforbindelse å samle inn og nyttiggjøre seg det de kan få tak i av gamle, utrangerte rullegardiner.
Disse representerer en full brukbar erstatning for shirting og finnes sikkert stuvet vekk på mange loft bortover i heimene.

Bok og Bibliotek 1944; nr. 1

For lite om bibliotek

Bibliotekenes rolle for å sikre ytringsfrihet er underkommunisert i Ytringsfrihetskommisjonens utredning.

Det hevder Norsk Bibliotekforenings utvalg for ytringsfrihet og demokrati i sitt høringssvar til «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale». De minner Kulturdepartementet om potensialet i å ha over 600 folkebibliotekavdelinger, over 2000 skolebibliotek og fagbibliotek på alle høyere utdanninger, sykehus og en del uavhengige institusjoner.

Høringssvaret inneholder blant annet forslag til regjeringen om å sørge for nødvendige tilganger til digitalt innhold i bibliotekene og gi økt kompetanse til biblioteksjefer med redaktøransvar. Utvalget peker på at bibliotekene er den mest utbredte og viktigste fysiske arenaen for formidling, debatt og veiledning til den voksne befolkningen og for livslang læring om offentlighet og ytringsfrihet

Fysisk nærvær gir en annen form for samtale og meningsbrytning enn digitalt filtrerte debatter. Bibliotekene som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt kan fylle en slik rolle, men potensialet er langt fra tatt ut, skriver de.

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati i NBF består av Kjell Gunnar Nilsen-Moen, Nordland fylkesbibliotek og NBF Nord (leder), Lotte Løkeland Hovda (Sølvberget), Trud Berg (hovedstyret) og Bjørg Anlaug Rørtveit (Tysvær bibliotek).